به بلندای سکوت گاهی باید حسرتها را از پنجره تف کرد غصه ها را در اقیانوس ریخت تکه های شکسته دل را به جاروی رفتگر سپرد با دلتنگیها کنار آمد همدمی برای بی کسی ها پیدا کرد گاهی باید لبخند زد دنیا زیباست اگر زشت نبینیم زندگی زیباست اگر تلخش نکنیم خدا با ماست ... اگر کمی ... فقط کمی ...نگاهش کنیم! tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com 2020-04-01T09:19:37+01:00 mihanblog.com فلا ... 2014-12-18T19:58:54+01:00 2014-12-18T19:58:54+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/50 طنین * این وبلاگ مدتی آپ نمیشه !!!

این وبلاگ مدتی آپ نمیشه !!!
]]>
درک! 2014-12-06T20:43:31+01:00 2014-12-06T20:43:31+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/49 طنین * ]]> ... 2014-12-05T14:47:28+01:00 2014-12-05T14:47:28+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/48 طنین *    
]]>
تسلیت 2014-11-14T19:00:23+01:00 2014-11-14T19:00:23+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/47 طنین * تختی که امروز صبح خالی شد ...و قلبی که دیگر روی تکرار نیست ...و هوادارانی که دیگر نمیتوانند نگرانت شوند ...و صدایی که تا ابد جاودانه میماند ...خداحافظ مرتضی ... تختی که امروز صبح خالی شد ...
و قلبی که دیگر روی تکرار نیست ...
و هوادارانی که دیگر نمیتوانند نگرانت شوند ...
و صدایی که تا ابد جاودانه میماند ...

خداحافظ مرتضی ...

]]>
سکوت 2014-11-10T17:04:05+01:00 2014-11-10T17:04:05+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/45 طنین * بعضی وقت ها سکوت میکنیچون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنیبعضی وقت ها سکوت میکنیچون واقعا حرفی واسه گفتن نداریگاهی سکوت یه اعتراضهگاهی هم انتظار... بعضی وقت ها سکوت میکنی

چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی


بعضی وقت ها سکوت میکنی


چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری


گاهی سکوت یه اعتراضه


گاهی هم انتظار...


]]>
شاد باش! 2014-11-08T15:38:40+01:00 2014-11-08T15:38:40+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/44 طنین * شاد باش نه یک روز بلکه هزاران سالبگذار آوازه شاد بودنتچنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند آنانکهبر غمگین کردنت شرط بسته اند ... شاد باش نه یک روز
بلکه هزاران سال
بگذار آوازه شاد بودنت
چنان در شهر بپیچد
که رو سیاه شوند آنانکه
بر غمگین کردنت شرط بسته اند ...

]]>
بیخیال 2014-11-08T15:35:26+01:00 2014-11-08T15:35:26+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/43 طنین * گاهی نیاز داریم بیخیال شویم !بیخیال گذشته ...بیخیال آینده ...بیخیال احساس ...بیخیال اگر ها و شاید ها ...گاهی لازم است بگوییمهرچه بادا باد !!! گاهی نیاز داریم بیخیال شویم !
بیخیال گذشته ...
بیخیال آینده ...
بیخیال احساس ...
بیخیال اگر ها و شاید ها ...
گاهی لازم است بگوییم

هرچه بادا باد !!!

]]>
زندگی میگذرد ... 2014-10-31T08:22:14+01:00 2014-10-31T08:22:14+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/42 طنین * زندگی گاه به کام است و بس استزندگی گاه به نام است و کم استزندگی گاه به دام است و غم استچه به کام و چه به نام و چه به دام زندگی معرکه همت ماست .. زندگی میگذردزندگی گاه به نان است و کفایت میکند زندگی گاه به جان است و جفایت بکندزندگی گاه به آن است و رهایت بکندچه به نان و چه به جان و چه به آن زندگی صحنه بی تابی ماست .. زندگی میگذردزندگی گاه به راز است و ملامت بدهدزندگی گاه به ساز است و سلامت بدهدزندگی گاه به ناز است و جهانت بدهدچه به راز و چه به ساز و چه به ناززندگی لحظه بیداری ماست .. زندگی میگذرد زندگی گاه به کام است و بس است
زندگی گاه به نام است و کم است
زندگی گاه به دام است و غم است
چه به کام و چه به نام و چه به دام
زندگی معرکه همت ماست .. زندگی میگذرد
زندگی گاه به نان است و کفایت میکند
زندگی گاه به جان است و جفایت بکند
زندگی گاه به آن است و رهایت بکند
چه به نان و چه به جان و چه به آن
زندگی صحنه بی تابی ماست .. زندگی میگذرد
زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد
چه به راز و چه به ساز و چه به ناز
زندگی لحظه بیداری ماست .. زندگی میگذرد ...
]]>
ای کاش! 2014-10-29T15:40:42+01:00 2014-10-29T15:40:42+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/41 طنین * ای کاش میتوانستند از آفتاب یاد بگیرندکه بی دریغ باشنددر دردها و شادیهایشانحتیبا نان خشکشانو کاردهایشان را جز از برایِ قسمت کردنبیرون نیاورند ... شاملو   ای کاش میتوانستند
از آفتاب یاد بگیرند
که بی دریغ باشند
در دردها و شادیهایشان
حتی
با نان خشکشان
و کاردهایشان را
جز از برایِ قسمت کردن
بیرون نیاورند ...

شاملو


 

]]>
داشتن و ...نداشتن! 2014-10-27T16:31:44+01:00 2014-10-27T16:31:44+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/40 طنین * همیشه داشتن و از دست دادنآزار دهنده تر از نداشتن از اول است. (خالد حسینی - بادبادک باز) همیشه داشتن و از دست دادن
آزار دهنده تر از نداشتن از اول است.

 (خالد حسینی - بادبادک باز)

]]>
انسانیت 2014-10-25T10:04:49+01:00 2014-10-25T10:04:49+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/39 طنین * صحبت از پژمردن یک برگ نیست                                              در میان مردمی با این مصیبتها صبور ...صحبت از مرگ محبت مرگ عشق                       &nbsp صحبت از پژمردن یک برگ نیست
                                              در میان مردمی با این مصیبتها صبور ...

صحبت از مرگ محبت مرگ عشق
                                              گفتگو از مرگ انسانیت است ...


                                          فریدون مشیری
                                               

]]>
.. 2014-10-24T17:53:47+01:00 2014-10-24T17:53:47+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/38 طنین * به زندگی فکر کن!ولی برای زندگی غصه نخور.دیدن حقیقت استولی درست دیدن..فضیلتادب خرجی نداردولی همه جیز را میخرد.با شروع هر صبح فکر کن تازه بدنیا آمدیمهربان باش و دوست بدارشاید فردایی نباشد!شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد ... به زندگی فکر کن!
ولی برای زندگی غصه نخور.
دیدن حقیقت است
ولی درست دیدن..فضیلت
ادب خرجی ندارد
ولی همه جیز را میخرد.
با شروع هر صبح فکر کن تازه بدنیا آمدی
مهربان باش و دوست بدار
شاید فردایی نباشد!
شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد ...

]]>
وجود 2014-10-20T15:36:38+01:00 2014-10-20T15:36:38+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/37 طنین * وجود داشتن با وجودشو داشتن فرق میکنه!بعضی ها وجود دارند ...اما وجودشو ندارند!عزت الله انتظامی وجود داشتن با وجودشو داشتن فرق میکنه!

بعضی ها وجود دارند ...

اما
وجودشو ندارند!

عزت الله انتظامی

]]>
دوست 2014-10-18T14:43:40+01:00 2014-10-18T14:43:40+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/36 طنین * هنگامیکه در زندگی اوج میگیریدوستانت میفهمند تو چه کسی بودیاما هنگامیکه در زندگی به زمین میخوریانوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی هستند ... هنگامیکه در زندگی اوج میگیری
دوستانت میفهمند تو چه کسی بودی
اما هنگامیکه در زندگی به زمین میخوری
انوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی هستند ...

]]>
کاش کودک میماندم 2014-10-18T14:34:59+01:00 2014-10-18T14:34:59+01:00 tag:http://sokut-mobham.mihanblog.com/post/35 طنین * اگر من بزرگ نمیشدم پدرم جوان بوداگر من بزرگ نمیشدم غروب جمعه برایم دلگیر نبوداگر من بزرگ نمیشدم برادرم بجای سرنوشت همبازی ام بوداگر من بزرگ نمیشدم کودک کودکی ام هنوز در حیاط بازی میکرداگر من بزرگ نمیشدم تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بوداگر من بزرگ نمیشدم هنوز میتوانستم عمیق ترین خواب دنیا را ببینم ایکاش بزرگ نمیشدم                              اگر من بزرگ نمیشدم پدرم جوان بود
اگر من بزرگ نمیشدم غروب جمعه برایم دلگیر نبود
اگر من بزرگ نمیشدم برادرم بجای سرنوشت همبازی ام بود
اگر من بزرگ نمیشدم کودک کودکی ام هنوز در حیاط بازی میکرد
اگر من بزرگ نمیشدم تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود
اگر من بزرگ نمیشدم هنوز میتوانستم عمیق ترین خواب دنیا را ببینم


 ایکاش بزرگ نمیشدم
                                  و همیشه کودک میماندم!

]]>